AVG
Per ingang van 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) inwerking gezet. Deze Nederlandse wetgeving is hetzelfde als de Europese wetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) wat in mei 2016 in werking is getreden.

Via de diverse diensten van Broers Optiek & Optometrieworden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Broers Optiek & Optometrieacht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Broers Optiek & Optometrieis de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen enr gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

GEBRUIK VAN PERSOONGEGEVENS
Bij het gebruiken van onze service verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen afhankelijk van de afgenomen dienst:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN
 • Naam zorgverzekeraar, polis en polisnummer
 • Gegevens omtrent uw gezondheid
 • Oogmeetgegevens
 • Foto’s, opnames en scans van uw ogen
 • Betaling gegevens
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Bestellingen

DOELEINDEN IN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
De verzamelde persoonsgegevens kunnen door ons voor de volgende doeleinde gebruikt worden:

 • Inplannen van een afspraak
 • Aanmaken en bijwerken van uw dossier in het klantenbestand
 • Aanmaken van cliëntgegevens in software behorende bij de verschillende meetinstrumenten
 • Uitvoeren van optometrische onderzoeken
 • Terugkoppeling en of overleg met de huisarts/ oogarts/ andere specialist
 • Controle en aanvraag van zorgvergoedingen omtrent een bril en/of contactlenzen
 • Sms-dienst (reminders voor het tijdig vervangen van contactlenzen)
 • In werking zetten en monitoren van incasso’s voor de abonnees
 • In werking zetten van de door u geplaatste bestelling

AFHANDELEN BESTELLING
Wanneer u bij ons een dienst of een product afneemt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien het nodig is, kunnen wij voor een goede afhandeling van uw bestelling uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

EEN ABONNEMENT AFSLUITEN
U kunt bij ons een betaald abonnement afsluiten voor contactlenzen genaamd Lensplan. Voor dit doel vragen wij aan u gegevens die nodig zijn voor de betaling. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

SMS-DIENST
Voor onze contactlens klanten bieden we onder service een sms-dienst aan. Bij het gebruik van deze dienst ontvangt u periodiek sms berichten. Uw naam, klantnummer, geboortedatum, telefoonnummer, lenstype en vervangingssysteem worden opgeslagen op de website: www.lenzenvervangen.nl

Deze dienst start op het moment dat u aangeeft gebruik te willen maken hiervan en eindigt na het laatste sms bericht. Het laatste sms bericht wordt 6 tot 12 maanden (afhankelijk of het een halfjaars pakket of een jaarpakket is) na de datum waarop er afgesproken is om te starten met het dragen van de lenzen verzonden. Bij het eindigen van de dienst worden de gegevens automatisch verwijderd.

Vroegtijdig verwijderen van de opgeslagen persoonsgegevens is tevens op verzoek mogelijk. Voor verdere toelichting omtrent de privacyverklaring van de sms-dienst kunt u hier klikken.

RECLAME
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • per sms
 • via social media

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen of een afspraak te maken middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt en enkele gegevens zijn verplicht bij het maken van een afspraak. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden kunnen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

ADVERTENTIES
Onze website vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Uw gegevens worden alleen zonder uw toestemming verstrekt indien dit noodzakelijk bevonden wordt om de overeenkomst tussen u en ons te kunnen voltooien en of als er sprake is van een voorschrift omtrent een wettelijke verplichting.

In alle andere gevallen vragen wij apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat uw gegevens aan derden worden verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES
Wij maken geen gebruik van cookies op Google Analytics na

GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Google kan de verkregen Analytics informatie gebruiken voor andere Google-diensten. Google is gebonden aan privacy beginselen en is aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevens kunt u de privacy verklaring van Google lezen. Tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

BEVEILIGING
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

BEWAARTERMIJN
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Het is van belang voor uw gezondheid en voor een goed advies om uw gegevens langere tijd te bewaren, deze gegevens worden daarom ook alleen op uw verzoek gewist.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze service zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

CONTACTGEGEVENS
Broers Optiek & Optometrie
Dennenlaan 117
1161 CM Zwanenburg

info@broersoptiek.nl
020 363 83 94

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-03-2019